sme.sk
 
logo
v názvoch všade
Kontakty od A po Z:   0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Registrácia
Informácie pre vás

- Registrácia používateľa služby 'http://kontakty.sme.sk' Vám umožní zadávať a meniť kontakty a ostatné údaje o Vašej firme alebo inštitúcii.

- Zároveň je nevyhnutným predpokladom pre možnosť využívania ďalších služieb poskytovaných na 'http://kontakty.sme.sk', ktoré vám umožnia rozšíriť a zefektívniť prezentáciu Vašej firmy.
Zvolené meno a heslo bude univerzálne použiteľné pre všetky služby sme.sk ako diskusie.sme.sk, staznosti.sme.sk, fotky.sme.sk a daľšie.

Registračné údaje
* E-mail:
* Lokalita:
* Prístupové heslo:
* Potvrdenie prístupového hesla:
Osobné údaje
Meno:
Priezvisko:
Titul:
Adresa:
PSČ:
Telefón: / (príklad: 0908 / 123456)
Charakteristika:
* Podmienky: Súhlasím so všeobecnými obchodnými a právnymi podmienkami používania katalagógu firiem a inštitúcií kontakty.sme.sk:  

Všeobecné obchodné a právne podmienky používania katalógu firiem a inštitúcií kontakty.sme.sk

Databáza

Súbor údajov zverejnených na stránkach http://kontakty.sme.sk predstavuje databázu podľa § 5 bod 19 zákona č. 393/1997 Z.z.. Zhotoviteľom databázy je spoločnosť Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava. Dátum poslednej aktualizácie podstatnej časti databázy je 15. október 2009 Zhotoviteľ databázy si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na na extrakciu a reutilizáciu celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatnej časti. Zároveň si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na opakovanú a systematickú extrakciu a reutilizáciu nepodstatných častí obsahu databázy a iné nakladanie, ktoré nie je zvyčajné alebo primerané a je na ujmu oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy. Bez predchádzajúceho súhlasu zhotoviteľa je takáto činnosť zakázaná.

Údaje

Zhotoviteľ databázy spracoval okrem iného pri tvorbe databázy aj údaje zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, ktoré môžu mať v súlade s § 7 bod 4 písm. e) zákona č. 428/2002 Z.z. charakter zverejnených osobných údajov. Užívateľ, ktorý sa prihlasuje pre prístup k databáze prostredníctvom formulára na stránke http://kontakty.sme.sk/login.php (ďalej len registrovaný užívateľ) udeľuje zhotoviteľovi databázy súhlas na spracovanie a uchovanie osobných údajov poskytnutých pri registrácii po dobu 99 rokov v rozsahu primeranom potrebám internetového katalógu firiem a inštitúcií. V prípade, ak údaje poskytnuté registrovaným užívateľom o podnikateľskom subjekte – živnostníkovi(-čke) - predstavujú osobné údaje chránené podľa zákona 428/2002 Z.z., užívateľ udeľuje zhotoviteľovi databázy súhlas na spracovanie a zverejnenie takýchto údajov na dobu 99 rokov od ich poslednej zmeny v rozsahu, v akom tieto údaje poskytol. Registrovaný užívateľ sa zaväzuje neukladať do databázy osobné údaje iných osôb, na poskytnutie ktorých nemá nárok, ani nepravdivé údaje o sebe alebo iných.

Komunikácia

Registrovaný užívateľ udeľuje zhotoviteľovi databázy súhlas na zaslanie informačného e-mailu o zmenách v údajoch alebo funkciách portálu kontakty.sme.sk v prípade, ak takto zaslaná informácia bude na prospech alebo na možnú ochranu záujmov užívateľa a bude sa týkať výlučne služieb portálu sme.sk

Vylúčenie zodpovenosti

Zhotoviteľ databázy, spoločnosť Petit Press, a.s. neručí za pravdivosť ani úplnosť zverejnených informácií. Akékoľvek konanie iných osôb ovplyvnené údajmi zverejnenými na stránke kontakty.sme.sk je konaním na vlastnú zodpovednosť dotyčnej osoby.

Nákup služieb

Zverejnenie základných informácií o firme (tzv. základný profil) je bezplatné. Objednaním platených služieb portálu kontakty.sme.sk vstupuje registrovaný užívateľ do obchodného vzťahu podľa Obchodného zákonníka s prevádzkovateľom portálu, spoločnosťou Petit Press, a.s. Objednávka zadaná prostredníctvom internetu sa považuje za dokončenú a záväznú pre obe strany až po pripísaní platby za objednané služby na účet prevádzkovateľa portálu. Povinnosťou prevádzkovateľa portálu je v takom prípade zverejniť údaje zadané elektronicky do databázy prevádzkovateľa na verejnom portáli kontakty.sme.sk, a to spôsobom určeným elektronicky registrovaným užívateľom a na dobu určenú registrovaným užívateľom, so začiatkom odo dňa prijatia platby prevádzkovateľom portálu. Žiadosť o storno objednávky alebo reklamácia musí byť podaná písomne na adresu prevádzkovateľa portálu, pričom prevádzkovateľ má 30 kalendárnych dní na posúdenie žiadosti. Nárok na uskutočnenie storna začína až po posúdení žiadosti. Prevádzkovateľ má v takom prípade nárok na storno poplatok vo výške 50 EUR. Na poskytovanie služieb na stránke kontakty.sme.sk sa v primeranej miere vzťahujú aj všeobecné obchodné podmienky pre uverejňovanie inzercie spoločnosti Petit Press, a.s. zverejnené na stránke www.petitpress.sk

Pokračovanie práv a povinností

Všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli pred dátumom 28.2.2010 v súvislosti s poskytovaním totožných služieb na subdoméne http://firmy.sme.sk prechádzajú pre všetky zúčastnené strany v plnej miere na prevádzkovanie týchto služieb na subdoméne http://kontakty.sme.sk.

V Bratislave

15. októbra 2009

Ak máte návrhy na vylepšenie, otázky alebo nebodaj niečo nefunguje ako by malo, dajte nám o tom vedieť e-mailom na adresu kontakty@sme.sk.